Tjenester

Salg av virksomhet

Listen to How to sell your company

Ved salg av selskap legger vi vekt på å forstå utviklingstrekkene i din bransje, viktige forhold knyttet til din bedrift og dine ønsker og behov som eier. Vi sjekker også ut hva som er markeds konsensus i forhold til tilsvarende overdragelser. Basert på denne kunnskapen utarbeides en “factsheet” som får frem den nøkkelinformasjon en potensiell kjøper i første omgang ønsker å se. Dernest kartlegger vi markedet for potensielle kjøpere som vil oppnå strategiske og industrielle fordeler ved å kjøpe din virksomhet.

Vi er med gjennom hele prosessen og frem til det foreligger en signert kontrakt mellom kjøper og selger.

Fusjoner og oppkjøp

Listen to How to acquire a company

Det kan være svært innbringende å kjøpe opp et annet selskap som et ledd i en vekststrategi, men det kan også innebære store tap. Årsaken er at det alltid handler om mennesker.

Motivasjonen bak en fusjon eller oppkjøp bør være forankret i idéen om at det er industrielt fornuftig, gir mer konkurransekraft og skaper en basis for videre vekst.

Det er utvilsomt mange risikofaktorer ved denne typen transaksjoner som er viktig å avdekke før man gjennomfører. Det kan for eksempel tenkes at virksomhetene har meget ulike kulturer og verdier som er til hinder for å oppnå et godt samarbeidsklima. Videre er prisingen av den virksomheten man overtar viktig med tanke på at investeringen faktisk skal kaste av seg de kommende år.

I virksomheter som er personavhengig er det avgjørende å finne frem til en transaksjonsform og kontrakt som sikrer at nøkkelpersoner blir og ikke minst opprettholder sin motivasjon til å levere gode resultater.