Våre betingelser

I Regroup arbeider vi utelukkende basert på suksess honorar knyttet til de enkelte transaksjoner. 

HOVEDAVTALE

Innledning

Ved signering av denne hovedavtalen gjelder også Regroup sine Generelle betingelser versjon 1.5.6 vedlagt. Betingelsene i hovedavtalen har høyere prioritet og gjelder dersom noe er beskrevet begge steder.

Innhold

Regroup er engasjert som finansiell og strategisk rådgiver for Oppdragsgiver, i forbindelse med Strukturelle Transaksjoner (Definert i Generelle Betingelser som følger Hovedavtalen). 

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å gjennomføre en Transaksjon. Oppdraget er eksklusivt for Regroup og Suksesshonoraret omfatter alle Transaksjoner som gjennomføres i avtaleperioden. Formidling av kontakt og gjennomføring av møter og eventuelle forhandlinger skjer kun med de Transaksjons Parter som Oppdragsgiver på forhånd har godkjent overfor Regroup. 

Regroup er berettiget et suksesshonorar av de samlede Transaksjoner som gjennomføres i forbindelse med Strukturelle Transaksjoner. Suksess honoraret er fastsatt basert på følgende: 

Våre betingelser er som følger:

  • 5% suksess honorar => Fra NOK 0 – 25 mill
  • 4% suksess honorar => Fra NOK 25 – 50 mill 
  • 3% suksess honorar => Fra NOK 50 – 150 mill 
  • 2% suksess honorar => Fra NOK 150 mill og oppover
  • NOK 75 000,- eks mva for formidling av nøkkelpersoner til styret og ledelsen

Betingelser for dette er beskrevet i Generelle betingelser.

Oppdragsgiver får tilgang til Prozeed med de tjenester som er tilgjengelig så lenge denne avtalen løper. Prozeed er et samhandlingsverktøy for å kunne gjennomføre Strukturelle transaksjoner på en optimal måte. Løsningen inneholder blant annet en egen Pipeline Modul, Due Diligence Modul, Datarom mm.

GENERELLE BETINGELSER, ver. 1.5.6

Bakgrunn og Roller

Regroup AS er et rådgivnings- og investeringsselskap som fokuserer på å bistå eiere og ledelsen i virksomheter innenfor programvare-, informasjons- og kommunikasjonsteknologi med å maksimere aksjonærverdier gjennom Strukturelle Transaksjoner. Det er Oppdragsgiver som selv er ansvarlig for at de Strukturelle Transaksjoner gjennomføres på lovlig vis og som står for selve tilretteleggingen av den/de Strukturelle Transaksjonen(e). Regroup er en rådgiver i de enkelte prosesser.  

Definisjon av Hovedavtale:

Hovedavtalen er avtalen som kunden har signert, og som henviser til Generelle Betingelser. De betingelser som fremgår i Hovedavtalen har prioritet i forhold til betingelser beskrevet i Generelle Betingelser. Generelle Betingelser er ikke en gyldig avtale uten en Hovedavtale.

Definisjon av Oppdragsgiver:

Det selskapet som inngår avtale med Regroup. I den grad en Strukturell Transaksjon skjer med et datterselskap av Oppdragsgiver og/eller selskap Oppdragsgiver kontrollerer, er dette selskapet bundet av avtalen. 

Definisjon av Strukturelle Transaksjoner:

Oppkjøp av selskap(er), Fusjon med selskap(er), Kjøp av innmat, Salg av innmat, Kapitalforhøyelser, Konvertible lån, Ansvarlige lån, Salg av aksjer og obligasjoner. Dersom det avtales et løp med flere Transaksjoner over tid, så gjelder avtalen alle deler av Transaksjonen, og honoraret deles opp tilsvarende.

Definisjon av Transaksjons Parter:

De selskaper/personer som Regroup introduserer til Oppdragsgiver. Dersom Oppdragsgiver allerede er i aktiv dialog eller forhandling med en eller flere av de Transaksjons Parter Regroup har introdusert, plikter Oppdragsgiver umiddelbart å dokumentere dette overfor Regroup. Oppdragsgiver står fritt til å involvere Regroup i prosesser som ikke er initiert av Regroup. Dersom Regroup aksepterer en slik involvering er de aktuelle selskapene omfattet av definisjonen Transaksjons Parter. 

Honorarer og Betingelser knyttet til Oppdraget

I forbindelse med Strukturelle Transaksjoner beregner Regroup seg et suksesshonorar beregnet ut fra omfanget av transaksjonen(e). Prosentsatsen blir fastsatt i innledende møter med Oppdragsgiver og er fastsatt i Hovedavtalen.

Normalt blir Regroup og Oppdragsgiver enige om kostnadsdekning i forbindelse med reiser, diett og overnatting. 

Oppdragsgiver er ikke på noen som helst måte forpliktet til å gjennomføre Strukturelle Transaksjoner initiert av Regroup. Når det gjennomføres en Strukturell Transaksjon med selskap og/eller person(er) formidlet av Regroup, er Regroup berettiget et suksesshonorar som Oppdragsgiver har akseptert og bekreftet ved signering av Hovedavtalen. Honoraret forfaller senest 2 virkedager til betaling etter at oppgjør for den/de Strukturelle Transaksjoner har funnet sted. 

Oppdragsgiver er forpliktet til å betale Suksesshonorarer på vegne av selskapets aksjonærer. Oppdragsgiver står fritt til å speile samme betingelser videre mot de aktuelle aksjonærene.