Våre referanser

Her kan du lese litt om noen av de virksomheter vi har bistått gjennom de siste årene. I Regroup går vi aldri bredt ut i de tilfeller vi representerer selgersiden, men bruker en del tid på å lete etter de beste industrielle løsningene. Når vi representerer kjøpersiden er det viktig for oss å forstå preferansene til kjøper og basert på dette lete etter en håndfull kandidater som scorer høyest i forhold til dette.

«Programvareselskapet Pindena AS er endelig blitt en del av en større enhet etter at selskapet slo seg sammen med Deltager AS. Vår rådgiver i prosessen har vært Regroup.

Vi er svært tilfredse med måten Regroup har håndtert denne prosessen på, og vi er komfortable med deres støtte gjennom hele forløpet. Regroup viser en imponerende effektivitet og tydelighet fra starten av, ved å kommunisere våre prisforventninger og rammer for transaksjonen.

Deres deltakelse har ikke bare vært begrenset til forhandlinger, de har også aktivt deltatt i møter som normalt ikke er en del av slike prosesser. Regroup har vist seg å være en rådgiver som går den ekstra milen og har en industriell tankegang.

Hele prosessen har vært en positiv opplevelse for oss, og vi anbefaler varmt Regroup til andre eiere av programvareselskaper som vurderer å bli en del av noe større. Vi setter stor pris på deres innsats og engasjement i å realisere våre mål.»

«Regroup har bistått eierne i Devion i en salgsprosess der selskapet nå er blitt en del av Evelon: https://www.evelon.no

Vi er meget godt fornøyd med Regroup som vår rådgiver i prosessen, og har hatt stor nytte underveis i forhold til selve forhandlingsprosessen og kommunikasjonsstrategien i forhold til dette.

Det er helt åpenbart at Regroup besitter lang erfaring og kompetanse innenfor fusjoner, oppkjøp og salg av virksomheter og evner å tenke industrielt. Vi anbefaler derfor Regroup overfor andre it-selskaper som er i lignende prosesser.»

«Regroup har bistått eierne i Coretrek gjennom en transaksjon som bidro til at passive eiere fikk realisert sin gevinst og selskapet fikk inn Holta Gruppen og Varro Vekstpartner som nye eiere.

Som styreleder i CoreTrek har jeg opplevd samarbeidet med Regroup meget positivt. Oppfølgingen underveis i prosessen har vært av en profesjonell karakter, og de har vært gode rådgivere og løsningsorienterte på de utfordringer som dukker opp i slike prosesser.»

«Bridge It Solutions inngår nå i gruppe selskaper som sammen har et felles mål om å bygge en ledende aktør innenfor it drift & sikkerhet i det norske smb-markedet. Vi som eiere har hatt et nært og meget godt samarbeid med Regroup for å komme i mål med konsolideringen, og er veldig godt fornøyd med Regroup som vår rådgiver i denne prosessen.

Det vi ønsker fremheve spesielt, er evnen til å kommunisere og underbygge vårt prisbilde tidlig i prosessen, og opptre konsistent i forhold til dette. Videre er Regroup industrielle i sin tilnærming og fokuserer på at det skal være løsninger for alle parter som står seg over tid.

Vi er blitt godt ivaretatt hele veien og svært godt fornøyd med samarbeidet.»

«Lillevik It er nå en del av It-Drift Holding der investeringsselskapet Varro Vekstpartner sitter i førersetet for en konsolidering innenfor bransjen. Regroup har vært vår strategiske og finansielle rådgiver gjennom hele denne prosessen, og fant også frem til aktuell kjøper.

Som grunder og største eier i Lillevik It er jeg svært tilfreds med den måten Regroup har håndtert hele prosessen på. Det jeg liker spesielt godt er at Regroup er industrielle i sin tilnærming og har sterk fokus på det menneskelige elementet i slike transaksjoner. Regroup har fulgt oss tett gjennom hele prosessen, vært proaktive og løsningsorienterte. Jeg gir gjerne mine varmeste anbefalinger om å benytte Regroup som en rådgiver og megler overfor andre eiere som vurderer oppkjøp, fusjon eller salg av sin virksomhet.»

«Coretrek benytter Regroup som en finansiell og strategisk rådgiver i forbindelse med strukturelle grep.

Regroup bisto Coretrek og 07 Gruppen i en prosess der Coretrek kjøpte datterselskapet 07 Interaktiv i mars 2018. Prosessen ble initiert av Regroup, og Regroup designet transaksjonsform samt utførte en indikativ verdivurdering av begge virksomheter. Regroup fungerte som en nøytral rådgiver for begge parter, og gjorde meget god jobb. 

Jeg opplever samarbeidet som verdifullt for vår virksomhet og anbefaler Regroup overfor andre IT- og programvareselskaper som står foran et veiskille i forhold til sin vekststrategi.»

«Regroup har gjort det mulig for MixMove å hente inn nødvendig kapital til å sikre vår plan for vekst i årene fremover. Som vår strategiske rådgiver har de vært dyktig til å knytte sammen de rette personer og selskaper til rett tid med rett budskap.

Regroup utmerker seg også ved å ha streng kontroll på formalia, og at avtaler som inngås formaliseres mellom partene på et tidlig tidspunkt. For meg som leder av MixMove var dette helt avgjørende for mitt engasjement. Dette ga meg den nødvendige tryggheten for å akseptere oppdraget.»

«Som eier og driver av Comtech opplever jeg prosessene med Regroup som meget verdifulle i forhold til å utvikle selskapet og synliggjøre verdier. Samarbeidet med Regroup er motiverende, og ikke minst lærerikt.

Jeg ble forøvrig overrasket over Regroups økonomiske modeller for verdivurdering og generering av operative driftsbudsjetter. De kunne på basis av historiske økonomiske data samt input fra meg i forhold til unormale avvik, produsere et meget detaljert driftsbudsjett for de neste 4 år knyttet opp til mine forventninger.

Noe slikt har jeg ikke sett tidligere.»

«Regroup introduserte Imemo til Varro Vekstpartner og bisto eierne av Imemo gjennom hele prosessen frem mot et endelig salg av virksomheten.

Samarbeidet med Regroup var svært lærerikt. De er generøse med sin kunnskap samtidig som de alltid er på jakt etter den beste løsningen for begge parter. Regroup er fleksible, tilpasningsdyktige og har stor markedsforståelse. De er tillitsskapende og treffer godt på sine prognoser. Det var en fornøyelse å arbeide med dem.»

«Vi har benyttet Regroup som vår finansielle og strategiske rådgiver i forbindelse med salg av Empatix til Coretrek, og er svært fornøyd med hele prosessen og Regroup som rådgiver. Det vi liker er at Regroup er industrielle i sin tilnærming og fokuserer på å finne løsninger som kan skape merverdi både på kort og lang sikt.

I dag er Empatix en del av Coretrek og vi ser at selskapene utfyller hverandre på en god måte.»

«Regroup forstår programvare og forretningsmodeller knyttet til dette. De har selv utviklet sin egen programvareløsning som vi har fått fri tilgang til som kunde, og som gjør samhandlingen vesentlig mer effektiv og oversiktlig i forhold til ulike prosesser.

Vi er meget tilfredse med å ha Regroup som vår finansielle og strategiske rådgiver. Gjennom deres nettverk har vi fått på plass et meget profesjonelt styre, hvilket gjorde det mulig å få inn tilstrekkelig kapital til den første fasen av videre kommersialisering. Som rådgiver opplever vi Regroup som svært proaktive og løsningsorienterte.»

«Jeg er imponert over Regroups evne til å tenke helhetlig i forbindelse med restrukturerings- og oppkapitalisering prosesser. Regroup vet å kapitalisere på sitt nettverk, trekke inn de rette personer i styret og ledelsen for å sikre gjennomføringsevne.

Den jobben Regroup har utført i MixMoveMatch er et strålende eksempel på dette.»

«07 Media er landsdekkende og er en del av 07 Gruppen som har en årlig omsetning på ca 500 millioner.

Regroup har bistått både 07 Gruppen og Coretrek i en prosess der 07 Gruppen har solgt sitt datterselskap 07 Interaktiv til Coretrek. Initiativet til denne virksomhetsoverdragelsen kom fra Regroup. Regroup har bistått partene med å designe elementene i en oppgjørsform, gjennomført en indikativ verdivurdering av begge virksomheter og utarbeidet intensjonsavtale. 

Jeg er meget tilfreds med Regroup som rådgiver i denne prosessen.»